Adam Emmer

Adam Emmer získal PhD v oboru fyzická geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v říjnu 2017. Disertační práce „Dynamika vývoje a nebezpečnost jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru“ byla vedena Prof. Vítem Vilímkem. Od února 2015 Adam působí v Oddělení společenského rozměru globální změny, Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd ČR.

Ve svém výzkumu se Adam zaměřuje na vybrané aspekty přírodních ohrožení v širším kontextu probíhajících geoenvironmentálních změn, a to zejména ve velehorských oblastech. Konkrétně se Adam věnuje výzkumu příčin, mechanismů a následků povodní z velehorských jezer za účelem lepšího porozumění těmto komplexním procesům a efektivnějšího zmírnění hrozeb. V současné době se Adam podílí na řešení projektů zabývajících se rizikovými dopady procesů souvisejících s ústupem zalednění. Zároveň je zapojen do projektů věnujících se problematice adaptací na změnu klimatu ve středoevropském kontextu a tvorbě adaptačních strategií.

Od roku 2012 absolvoval 6 měsíčních výzkumných pobytů v Peru, semestrální stáž na BOKU (Vídeň), semestrální stáž na UNU FLORES (Drážďany) a dále krátkodobé odborné kurzy ve Francii, Kyrgyzstánu a na Taiwanu. Od roku 2013 Adam publikoval 19 článků v časopisech s IF (např. Geomorphology, Landslides, NHESS, HESS), z nichž 10 jako hlavní autor, dále několik knižních kapitol a popularizačních článků. Jeho současný WOS h index je 8. Adam byl oceněn Outstanding Young Researcher Award (International Consortium on geo-Disaster Reduction) a cenou děkana Přírodovědecké fakulty v roce 2017. Adam je členem České asociace geomorfologů (ČAG) a European Geosciences Union (EGU), zároveň působí jako recenzent odborných zahraničních časopisů, např. NHESS, HESS, Landslides, ESPL, PPG či STOTEN.

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Emmer