Blanka Loučková

Blanka Loučková je vědeckým pracovníkem Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe), které se zaměřuje na problematiku spojenou s dopady globální změny na lidskou společnost. PhD získala na Geografickém ústavu Masarykovy Univerzity v Brně (2009). V letech 2008-2011 pracovala jako odborný asistent na Katedře geografie Univerzity Palackého v Olomouci a dále jako odborný pracovník pro oblast životního prostředí v soukromé firmě. Ve svém výzkumu se se věnuje problematice environmenální bezpečnosti, roli ekosystémových služeb ve snižování následků katastrof, ekosystémově založeným adaptacím na klimatickou změnu a adaptivnímu vodnímu hospodářství.

V současnosti je členkou řešitelského týmu projektu 7. rámcového programu Bottom-up Climate Adaptation Strategies towards a Sustainable Europe, jehož hlavním cílem je rozvinout metody a nástroje pro hodnocení společenských dopadů, zranitelnosti a rizik souvisejících s klimatickou změnou. Podílí se také na projektu financovaném ministerstvem vnitra ČR zabývajícím se hodnocením dopadů globální změny na environmentální bezpečnost v České republice. Je členkou společnosti Partnerství pro ekosystémové služby (ESP), kde se spolupodílí na vedení pracovní skupiny Ecosystem services and Disaster Risk Reduction, jejíž cílem je začlenění konceptu ekosystémových služeb do strategií a přístupů snižování rizik.