Dava Vačkářů

Dava je vedoucí oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny (CzechGlobe) - centra excelence zaměřeného na jednotlivé aspekty globální změny. Dava má doktorát v oblasti ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově v Praze a zaměřuje se na vzájemné ovlivňování společnosti a přírodního prostředí, zejména problematiku ekosystémových služeb a hodnot, sociálně-ekologických systémů, přizpůsobení se změně klimatu, antropogenních přeměn ekosystémů, společenských aspektů globální změny a environmentální bezpečnosti a ekosystémových přístupů ke snižování rizika katastrof.

Dava koordinuje několik výzkumných projektů zaměřených na integrované posuzování ekosystémových služeb, analýzu sociálně-ekologických systémů a adaptace na změnu klimatu. Podílí se na činnosti Partnerství pro ekosystémové služby (Ecosystem Services Partnership, 2014 - 2018 řídící výbor ESP), IUCN Komise pro řízení ekosystémů (IUCN CEM, od 2006),  výboru pro národní účty ekologické stopy Global Footprint Network (GFN) nebo IPBES tematického hodnocení na modely a scénáře ekosystémových služeb.

Dava byla zapojena do několika mezinárodních procesů například v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) v Montrealu či Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v Kodani, a členka několika českých delegací na konference smluvních stran, IUCN World Conservation Congress nebo Světovou konferenci o snižování rizika katastrof (WCDRR).

V současnosti se mimo jiné rovněž věnuje například participativnímu modelování ekosystémových služeb a rozvoji experimentálního ekosystémového účetnictví (SEEA-EEA). Podílí se na několika projektech rozvíjejících adaptace na změnu klimatu s využitím přírodě blízkých řešení v kontextu udržitelné správy. Zároveň působí v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na environmentální stopy a dopady spotřeby na ekosystémy a biodiverzitu. Vyučuje rovněž kurzy na Ústavu pro životní prostředí PřF UK a Fakultě humanitních studií UK.