Podpora rozhodování a udržitelná správa

Problematika, kterou řešíme v rámci projektů zaměřených na ekosystémové služby a adaptace na změny klimatu, je obvykle vázaná na politické rozhodování na různých úrovních. Naším cílem je poskytovat vědecky založené výstupy, které jsou zároveň politicky relevantní a mohou být využit pro rozhodování a udržitelnou adaptivní správu sociálně-ekologických systémů. Vědecké výsledky mohou být politicky relevantní, pouze pokud vznikají v úzké konzultaci s dotčenými subjekty. Pracujeme proto s participativními přístupy, jako jsou například scénářově zaměřená sezení nebo participativní GIS postupy. Příkladem politicky relevantních vědeckých informací jsou například výstupy modelování nároků na ekosystémové služby podle různých scénářů spoludefinovaných stakeholdery nebo vyhodnocení efektivity adaptačních opatření prefererovaných stakeholdery jako odezva na předpokládané dopady klimatické změny. Zároveň se podílíme na přípravě a vyhodnocování strategií v oblasti ekosystémových služeb, environmentální bezpečnosti, biodiverzity a adaptací za změnu klimatu.

 

Projekty

BASE

UrbanAdapt

SEACRIFOG

LIFE LOCAL ADAPT

TA ČR ÉTA Participativní modelování ES