ECCA 2015

Ve dnech 12. – 14. května 2015 jsme se zúčastnili druhé „Evropské konference o adaptacích na klimatické změny“ (ECCA 2015), která se konala v Kodani. Konference byla pořádána mimo jiné v rámci evropského projektu FP7 BASE (Bottom-up Adaptation Strategies towards Sustainable Europe), na jehož řešení se jako tým Oddělení společenského rozměru globální změny podílíme. Na konferenci jsme tak měli možnost potkat se s celou řadou kolegů, nejenom z řad řešitelů projektu BASE, a jednalo se tak o velmi příjemnou akci. Konference byla zahájena přijetím v reprezentativním prostředí kodaňské radnice, aby se pak přemístila do architektonicky moderního konferenčního centra Bella.

Seminář stakeholderů projektu BASE

Konferenci v pondělí 11. května předcházel jednodenní workshop projektu BASE, jehož cílem bylo diskutovat průběh řešení projektu a zejména reflektovat jednotlivé případové studie. Naše pozvání jakožto zástupci českých případových studií přijali Ing. Vladimír Silovský z Regionální rozvojové agentury Šumava, koordinátor biosférické rezervace Šumava, a Dr. Petr Štěpánek z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. „Pozvání na workshop BASE, konaný v Kodani den před evropskou vědeckou konferencí ECCA, mi přineslo zajímavou možnost srovnání šumavského pohledu (šumavského stakehlodera) s jinými regiony v rámci Evropy. Zatímco u nás jsme stále ještě poměrně opatrní v hodnocení nastupující změny, v jiných regionech zejména jižní Evropy (Španělsko, Portugalsko, Itálie) už klimatickou změnu pociťují docela citelně“, shrnuje Ing. Vladimír Silovský z Regionální rozvojové agentury Šumava a koordinátor biosférické rezervace Šumava. Seminář probíhal z části metodou „World Café“, kde účastníci postupně diskutují a sdílejí zkušenosti v zadaných tématech ve skupinách u kulatých stolů.

PechaKucha

Samotná konference ECCA 2015 představila celou řadu sekcí a zajímavých příspěvků. Naše prezentace na konferenci vycházely zejména z případových studií projektu BASE a výsledků projektu EnviSec na integrované hodnocení rizik pro ekosystémové služby. Zajímavý formát zvolila sekce zaměřená na participativní přístupy, organizovaná kolegy z Portugalska, kde Eliška Krkoška Lorencová prezentovala zkušenosti s participativními scénářovými semináři zaměřenými na problematiku adaptací v národním parku Šumava. „Prezentace probíhaly v neobvyklém formátu nazývaném PechaKucha, což znamená odprezentovat celkem dvacet slidů, přičemž na prezentaci jednoho slidu je časový limit dvaceti sekund. V jistém ohledu to byla výzva, ale zároveň i velmi zajímavá zkušenost s netradičním způsobem prezentace výsledků,“ komentovala dynamickou sekci Eliška. V rámci sekce zaměřené na analýzu přínosů a nákladů adaptačních opatření byl přednesen příspěvek Zuzany Harmáčkové a Marie Hubatové o vyhodnocení účinnosti protipovodňových opatření v Praze.

Sekce na ekosystémově-založené přístupy

David Vačkář organizoval a moderoval sekci na Ekosystémově založené přístupy k adaptacím na změny klimatu a omezování rizika katastrof. Jednalo se spolu se sekcí na „Nature-based solutions“ organizovanou Evropskou komisí o jedinou sekci věnovanou problematice ekosystémových služeb a adaptací na změnu klimatu. Sekce představila celou řadu přístupů k začleňování ekosystémových přístupů do adaptačních strategií například měst, plateb za ekosystémové služby regulace záplav pro zemědělce či problematiku zranitelnosti místních komunit v Sahelu. V rámci sekce Zuzana Harmáčková a Adam Pártl prezentovali naše výsledky k participativním adaptačním scénářům v národním parku Šumava a integrovanému hodnocení rizik a zranitelnosti ekosystémových služeb v ČR. „Prezentace v sekci byla cenná z hlediska sdílení a porovnání řady odlišných přístupů k ekosystémovým přístupům, které mohou potenciálně pomoci k širšímu využití tohoto typu adaptace na klimatické změny,“ shrnula přínosy sekce Zuzana.

„Celkově hodnotím naši účast a vystoupení na konferenci jako úspěšné, byla to rovněž jedna z našich důležitých akcí pro tento rok“ řekl vedoucí oddělení David Vačkář. „Jednalo se o významnou akci a přehlídku současného stavu metod a aplikací v oblasti adaptací na klimatické změny. Ačkoliv jsme navzdory mnoha již probíhajícím adaptačním projektům byli jedinými zástupci z ČR, doufám, že na příští adaptační konferenci v roce 2017 ve skotském Glasgow bude zastoupení z Česka hojnější."

 

Více informací o konferenci a programu lze nalézt na oficiálním webu ECCA 2015.