Participativní hodnocení ekosystémových služeb

Cílem metodiky je začlenit postupy hodnocení ekosystémových služeb do procesů ochrany a managementu zvláště chráněných území. Zejména se jedná o rozšíření hodnocení ekosystémových služeb zvláště chráněných územích o dimenzi zapojení místních aktérů do procesu mapování a modelování ekosystémových služeb. Metodika zavádí postupy pro participativní identifikaci přínosů a hodnot přírody, participativní vytváření scénářů dalšího vývoje a participativního mapování a modelování ekosystémových služeb. Tyto postupy zlepšují porozumění a komunikaci přínosů a hodnot přírody, které chráněná území obsahují a poskytují.
Participativní mapování, modelování a tvorba scénářů umožňují jednotlivým aktérům v oblasti vyjádřit svoje postoje a preference, včetně jejich prostorové lokace. Participativně určené přínosy dávají ochraně přírody podklad pro lepší rozhodování a správu území, při zapojení a zohlednění názoru všech klíčových a dotčených aktérů. To umožňuje lépe využít synergie při ochraně přírody, ale rovněž lépe řešit a řídit konflikty, které při kompetujících nárocích na využití oblasti mohou vzniknout. Cílem metodiky je poskytnout základní rámec a návod, jak postupovat při participativním mapování, modelování a tvorbě scénářů hodnot a přínosů přírody ve zvláště chráněných územích.
Metodika vznikla v rámci projektu TL01000200 Participativní modelování hodnot ekosystémových služeb ve zvláště chráněných územích. Tento projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Aplikačním garantem projektu byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Cílem projektu bylo na základě participativního modelování a scénářů vytvořit mapu hodnot ekosystémových služeb, které jsou důležité z hlediska ochrany přírody ve zvláště chráněných územích. Projekt usiloval o zlepšení znalostí o rozsahu a kvalitě ekosystémových služeb poskytovaných společnosti a postojích jednotlivých aktérů v chráněných územích k hodnotám ekosystémů. Cílem projektu bylo využít vědecké postupy v oblasti ekosystémových služeb (modelování a scénáře přínosů a hodnot přírody pro společnost) a propojit je se zapojením aktérů a pro využití ve zvláště chráněných územích.