LIFE LOCAL ADAPT

Adaptace na změnu klimatu je výzvou pro města malé a středí velikosti, a to zejména z následujících důvodů: (i) limitované povědomí o klimatické změně; (ii) nedostatečná identifikace specifických hrozeb souvisejících se změnou klimatu na lokální úrovni; (iii) omezená personální a finanční kapacita k integrování adaptací na změnu klimatu do administrativní praxe včetně implementace vhodných opatření. Zodpovědnost za tvorbu, údržbu a adaptaci infrastruktury na lokální úrovni je, nicméně, v řadě evropských zemí v kompetenci jednotlivých měst či stavebních úřadů a úřadů územního plánování.

Projekt LIFE LOCAL ADAPT usiluje o podporu a dosažení potřeb vyplývajících z této výzvy, kterou změna klimatu představuje. Za účelem adaptace evropských měst a regionů vůči negativním dopadům změny klimatu (např. přívalové srážky a bleskové povodně, vlny horka, sucha, …) byly vytyčeny čtyři hlavní cíle:

  1. Implementace specifických adaptačních opatření ve spolupráci s městy;
  2. Integrace adaptací na změnu klimatu do administrativní praxe na lokální úrovni;
  3. Posilování povědomí o změně klimatu ve městech;
  4. Zlepšení datové a informační báze o dopadech změny klimatu.

Povědomí měst o změně klimatu a personální kapacity musí být navýšeny za účelem implementace specifických opatření na lokální úrovni. Aktualizace dat a informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti vůči těmto dopadům a souvisejících rizicích jsou základním předpokladem k prohloubení přenosu znalostí, který umožní kompetentním orgánům přijmout správná rozhodnutí ve vztahu k adaptacím na změnu klimatu a jejich integraci do administrativní praxe. Příklady správné praxe mohou působit jako nezbytný stimul této činnosti.

Každý ze stanovených hlavních sílů je svázán se souborem specifických aktivit, dílčích úkolů a časovým harmonogramem. Indikátory výsledků byly důsledně definovány pro každý dílčí úkol tak, aby bylo umožněno monitorování postupu projektových aktivit a naplňování hlavních cílů.

Šest projektových partnerů ze čtyřech zemí (Česká republika, Lotyšsko, Německo a Rakousko) přinesou své zkušenosti a dovednosti do projektu LIFE LOCAL ADAPT.

V průběhu pěti let trvání projektu bude usilováno o posílení kapacity měst vyrovnávat se s dopady změny klimatu. Projekt rovněž významně přispěje k implementaci Adaptační strategie EU.