Databáze hodnot ekosystémových služeb EKOSERV

Databáze hodnot ekosystémových služeb (EKOSERV)

 Databáze hodnot ekosystémových služeb (EKOSERV) vznikla v rámci dvouletého projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR“ a CZ.1.05/1.1.00/02.0073 CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu. Projekt byl zaměřený na integrované využití konceptu ekosystémových služeb, jejich zmapování, kvantifikaci a ekonomické zhodnocení pro potřeby rozhodovacích procesů v ČR. Databáze samotná představuje zdroj dat pro navazující hodnocení provedená i jinými výzkumnými subjekty, veřejnou správou či neziskovými organizacemi apod.

Databáze byla sestavena na základě literární rešerše provedné v databázích Scopus, Web of Science a Google Scholar. Výběr byl vymezen vyhledávanými řetězci klíčových slov, časovým horizontem a geografickým regionem (evropské země). Dále byla využita zejména data z ESP/TEEB databáze ESVD (Ecosystem Service Valuation Database).

 Databáze se skládá ze čtyř základních oddílů. První oddíl určuje typ ekosystému (4 hierarchické kategorie odpovídající kategorizaci podle Konsolidované vrsty ekosystémů) a míru jeho ovlivnění člověkem, druhý oddíl je věnován klasifikaci ekosystémových služeb, třetí samotným hodnotám (biofyzikálním a ekonomickým) a čtvrtý oddíl obsahuje reference ke zdrojům hodnot.

Celkem bylo nalezeno a do databáze zaznamenáno 197 hodnot (55 biofyzikálních a 142 ekonomických) v období 2000 - 2012. Jednotky hodnot byly sjednoceny a převedeny na plochu jednoho hektaru. Ekonomické hodnoty jsou v databázi zaznamenány jak v originální podobě, tak ve standardizované podobě. Standardizace spočívala v převodu originálních hodnot pomocí převodních měnových kurzů určených Eurostatem a hlavních ekonomických indikátorů definovaných OECD. Detailní metodologický postup sestavení databáze a popis práce s daty uvádí studie Frélichová et al. (2014) a Vačkář et al. (2018).

Databáze je průběžně doplňována na základě aktuálně publikovaných studií a v současnosti pokrývá systematicky období 2000 - 2017.