UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

Cílem projektu UrbanAdapt je spustit a rozvíjet proces přípravy adaptační strategie měst a navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření ve vybraných urbánních oblastech (Praha, Brno, Plzeň) v České republice za podpory ekosystémově založených přístupů. Dílčími cíli projektu je provést posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu na lokální urbánní úrovni, ve spolupráci se zainteresovanými subjekty identifikovat relevantní adaptační opatření, kvantifikovat náklady a přínosy preferovaných adaptačních opatření, připravit a formulovat adaptační strategie měst v návaznosti na připravovanou národní adaptační strategii „Strategii přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR“ a zahájit implementační proces adaptační strategie a s ní spojených opatření. Významnou součástí projektu UrbanAdapt je začlenění prvků „zelené a modré infrastruktury“ a ekosystémových služeb do adaptačního cyklu a jednotlivých adaptačních opatření a adaptačních alternativ. Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (2013) podporuje ekosystémově založené přístupy k adaptacím jako nákladově efektivní řešení, která jsou snadno dostupná a poskytují široké spektrum výhod jako je snížení povodňového rizika, snížení eroze půdy, lepší kvalita vody a ovzduší a snížení efektu městských tepelných ostrovů.
Projekt UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Stránky projektu UrbanAdapt

 

Partneři projektu

Projekt koordinuje Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., Oddělení společenského rozměru globální změny.
Projektovými partnery jsou:
Institute for Sustainability Studies, University of Iceland
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
CI2, o.p.s.
České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní
Nadace Partnerství
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta sociálně ekonomická