Jan Daněk

Jan Daněk je doktorandem na Univerzitě Karlově v Praze, kde studuje obor Environmentální studia na Fakultě humanitních studií. Jeho výzkum je zaměřen na problematiku implementace konceptu ekosystémových služeb do politik a rozhodovacích procesů v ČR. V roce 2010 absolvoval magisterský obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2015 dokončil druhý magisterský obor Sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2014 – 2016 pracoval v Odboru mezinárodních vztahů na Ministerstvu životního prostředí, kde získal cenné zkušenosti z různých oblastí ochrany životního prostředí především v mezinárodním kontextu spolupráce ČR s dalšími zeměmi.

Od září 2016 pracuje v Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Jan se podílel na řešení několika národních i evropských výzkumných projektů - např. ESMERALDA, Participativní modelování hodnot ES, INTERREG Beskydy, LIFE LOCAL ADAPT, Adaptační opatření ve městech. Od roku 2019 je hlavním řešitelem projektu CultES, který je zaměřen na hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině. Mezi jeho hlavní výzkumná témata patří: a) využití konceptu ekosystémových služeb v různých kontextech (chráněná území, krajina) správy o přírodu a ekosystémy; b) nemateriální přínosy přírody pro člověka (kulturní ekosystémové služby). Od roku 2016 absolvoval 4 krátkodobé odborné zahraniční pobyty ve Francii, Maďarsku, Řecku a Brazílii. Jan je členem Young Ecosystem Services Specialists a Ecosystem Services Partnership.

Seznam publikací na profilu ResearchGate.