SEACRIFOG

Projekt SEACRIFOG

Africké společnosti čelí rostoucímu riziku globálních změn, s rychle se měnícími modely lidských sídel a intenzitou využívání ekosystémových služeb. Přitom variabilita klimatu a změna klimatu zesilují stres jak na suchozemské, tak na mořské ekosystémy, které zajišťují environmentální bezpečnost jak lokálně (např. ekosystémové služby), tak regionálně (např. možnosti udržitelného rozvoje) a mezinárodně (například sekvestrace uhlíku). Přístupy, které mohou řešit tuto výzvu integrovaným a multidisciplinárním způsobem, jsou naléhavě zapotřebí na mnoha místech v Africe, kde existuje těsný vztah mezi společenským blahobytem a podmínkami životního prostředí, zejména v oblasti biomasy pro výrobu energie a potravin a hydrologickými úvahami, jako je dostupnosti vody a kvality vody. Dlouhodobé pozorovací systémy a výzkumné infrastruktury byly identifikovány jako nepostradatelné prvky generování znalostí, které slouží k přizpůsobení se změně klimatu, zajišťování potravin a zmírňování změny klimatu jak na půdě, tak v oceánu.

Cílem projektu H2020 SEACRIFOG je podpora dialogu o spolupráci mezi EU a Afrikou na různých úrovních (politiky, věda, společnost) v následujících oblastech: změna ve využívání půdy, zemědělství inteligentní vůči klimatu, sledování uhlíkového cyklu a sledování skleníkových plynů, s cílem podpořit zmírňování a přizpůsobení se změně klimatu. Celkovým cílem programu SEACRIFOG je vybudovat integrační síť pro dlouhodobou a udržitelnou spolupráci mezi africkými a evropskými výzkumnými infrastrukturami v oblasti životního prostředí. Mezi výsledky projektu bude vypracování hodnocení situace v Africe na výše uvedených tématech, jakož i plán na cestě vpřed. Jednotlivé dílčí cíle programu SEACRIFOG jsou řešeny v osmi pracovních balíčcích.

CzechGlobe je partnerem projektu SEACRIFOG a do projektu jsou zapojena zejména Oddělení toků látek a energie a Oddělení společenského rozměru globální změny.

V rámci projektu H2020 SEACRIFOG (Supporting EU-African Cooperation on Research Infrastructures for FOod security and Greenhouse gas observations) jsme spolu-organizovali 2 konzultační semináře zaměřené na problematiku širších důsledků změny klimatu pro rozvoj výzkumných infrastruktur v Africe a praktické důsledky např. pro zemědělství. Semináře jsme organizovali ve spolupráci s projektovými partnery CMCC (Euro-Mediterranean Center on Climate Change), ICOS (Integrated Carbon Observation System) a WASCAL (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use).

Workshop Ghana 2017

Workshop Zambie 2018