Konference Nature and Urban Well-being v Ghentu

Projekt UrbanAdapt prezentován na konferenci Nature & Urban Well-being

Postup v řešení projektu UrbanAdapt byl prezentován na konferenci Nature & Urban Well-being, která se uskutečnila 19. - 20. května 2015 v belgickém Ghentu. Tuto mezinárodní konferenci pořádala Evropská komise, pod záštitou lotyšského předsednictví v Radě Evropské unie, společně s ALTER-Net (sítí evropských partnerských výzkumných organizací).

Konference se zaměřovala na problematiku přírodě blízkých opatření (tzv. nature-based solutions) v prostředí měst, která jsou klíčovým předpokladem pro udržitelný rozvoj měst.

Eliška K. Lorencová na konferenci Nature & Urban Well-being představila projekt UrbanAdapt v prezentaci zaměřené na rozvoj urbánních adaptačních strategií ve třech pilotních městech (Praha, Brno, Plzeň) a využití ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Přírodě blízká opatření ve městech, jako jsou ekosystémově založená adaptační opatření, jsou často nákladově efektivní řešení, která jsou snadno dostupná a poskytují široké spektrum přínosů jako je například snížení povodňového rizika, snížení eroze půdy, lepší kvalita vody a ovzduší, snížení efektu městských tepelných ostrovů.

Rozvoj a výzkum vhodných přírodě blízkých řešení ve městech je podporován Evropskou komisí, o čemž svědčí i nedávné publikování zprávy zaměřené na přírodě blízká řešení ve městech „Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities“.