Hodnocení a mapování kulturních ekosystémových služeb v krajině

V posledních letech sílí poptávka po hlubším porozumění sociální dimenzi přínosů, které příroda a její ekosystémy poskytují společnosti (ekosystémové služby). Cílem projektu je s pomocí tradičních sociologických metod i nejnovějších multidisciplinárních přístupů zhodnotit a zmapovat jak a jaké kulturní ekosystémové služby (např. estetika, rekreace, symbolická/duchovní hodnota, vzdělávání) vnímají návštěvníci ve vybraných lokalitách v krajině a tím přispět k jejich zřetelnější formulaci. Výsledky projektu přinesou hlubší poznání relativně málo probádaného fenoménu kulturních přínosů ekosystémů a pomohou zdůraznit některé určující sociální aspekty ve vztahu mezi přírodou a společností.

Projekt je podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Doba trvání projektu: 2/2019 - 12/2022. Hlavní řešitel Jan Daněk.