Mapování hodnot přírody ve vybraných CHKO

Jedním z důležitých aspektů hodnocení ekosystémových služeb je vnímání přínosů přírody různými skupinami obyvatel a aktérů. Proto dochází k rozvoji participativních metod mapování a modelování služeb ekosystémů. Tuto problematiku řeší Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) v projektu zaměřeném na Participativní modelování hodnot ekosystémových služeb ve zvláště chráněných územích, podpořeného v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu.

V letech 2019 a 2020 bylo plánováno několik kol participativních seminářů zapojujících významné aktéry ve vybraných zvláště chráněných územích do procesu hodnocení ekosystémových služeb. Zatímco v roce 2019 se uskutečnily v dotčených CHKO setkání zaměřené na hodnoty přírody a výhled do budoucna, na podzim roku 2020 proběhly čtyři webináře za účelem participativního mapování ekosystémových služeb. Semináře i online webináře se konaly v Moravském krasu, Kokořínsku a Máchově kraji, ve Žďárských vrších a na Šumavě. Vzhledem k mimořádné celospolečenské situaci ohledně COVID-19 bylo nutné oproti loňskému roku uspořádat setkání s účastníky na online platformě Zoom.

Cílem celého projektu je vytvoření podkladů pro mapování a modelování hodnot přírody CHKO, založené na prozkoumání současného a preferovaného budoucího stavu krajiny z pohledu místních aktérů a pilotně otestovat metodiku participativního mapování, která může v budoucnu sloužit jako nástroj k zapojení místních aktérů do procesu hodnocení přínosů přírody ve zvláště chráněných území v České republice. Mapování, stejně jako předchozí semináře, probíhalo ve spolupráci s odborníky a dalšími významnými aktéry dané oblasti (zastupitelé měst a obcí, zemědělci, podnikatelé, zástupce lesů ČR, ochranáři, rybáři, neziskové organizace, aj.). Aplikačním garantem je Agentura ochrany přírody a krajiny, pro kterou je připravována Metodika hodnocení ekosystémových služeb ve zvláště chráněných územích.

Na webinářích proběhla vždy prezentace samotného projektu společně s výsledky z předchozích participativních seminářů uskutečněných na podzim roku 2019, ve kterých místní aktéři kvalitativně hodnotili přínosy přírody dané CHKO, scénáře aktivit, které jsou z jejich pohledu potřeba v území uskutečnit a zároveň zhodnotit jejich případný dopad na území. Následně byly na webináři představeny aktivity, které měly za cíl zhodnotit vnímání přínosů přírody prostřednictvím metod participativního mapování a modelování. Proběhla ukázka práce s  jednoduchými webmapovými aplikacemi, do kterých mohli samotní účastnící zakreslovat stěžejní místa, která z jejich pohledu poskytují nebo mají potenciál poskytovat vybrané přínosy přírody a kde je potřeba změnit využití území a případně jakým způsobem ho změnit.

Uvedené postupy budou součástí připravované metodiky a budou k dispozici k využití jak v sektoru ochrany přírody, tak v dalších projektech včetně Integrovaného projektu LIFE  Jedna příroda.