LIFE TreeCheck: Green Infrastructure Minimising the Urban Heat Island Effect

Změna klimatu je považována za jednu z největších výzev 21. století, která již ovlivňuje kvalitu života i ekosystémy. Města jsou zvláště ohrožena klimatickými změnami v důsledku vysoké hustoty obyvatelstva a ekonomické činnosti. Městská infrastruktura a zastavěné plochy způsobují zvýšenou teplotu města ve srovnání s okolím, jev známý jako městský tepelný ostrov (UHI), což představuje zesílené dopady změny klimatu, a to zejména v průběhu vln horka a v letních měsících.

Projekt LIFE TreeCheck (LTCH) se zaměřuje na zelenou infrastrukturu a přírodě blízká řešení, která minimalizují efekt městského tepelného ostrova. Projekt koordinuje Nadace partnerství a partnery projektu jsou kromě Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) rovněž Karpatský rozvojový institut, EKOTOXA, LEMITOR Ochrona Środowiska, Ökotárs Alapítvány a SAFE STREES. LTCH probíhá ve středoevropských městech v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

Hlavním cílem programu LTCH je snížit účinek UHI zvýšením účinnosti plánovacích a rozhodovacích procesů ve městech týkajících se zelené infrastruktury prostřednictvím rozvoje a používání nástrojů správy klimatu, zvýšení kapacity místních veřejných orgánů, zapojení zúčastněných stran a zvyšování povědomí veřejnosti o UHI a dostupných možnostech zmírnění. Specifickými cíli projektu jsou zvyšování kapacit a porozumění městských úřadů, městských projektantů, manažerů městské zelené infrastruktury o pozitivním dopadu lepšího plánování a řízení zelené infrastruktury, která přináší přínosy snížení UHI pro občany a městské prostředí a zvyšuje povědomí a aktivní zapojení občanů s ohledem na městskou ekologickou infrastrukturu ve městech.

Tyto cíle budou dosaženy prostřednictvím řady činností. První skupina aktivit zahrnuje komunikační strategii, která pomáhá identifikovat příslušné zúčastněné strany a nejmodernější analýzu. Druhá skupina je zaměřena na městské úřady a zahrnuje nástroj LifeTree Check Pro a metodický průvodce, který poskytne podporu při přípravě investičních a územních plánů. Aktivity zaměřené na obyvatele města zdůrazňují zapojení občanů do monitorování a údržby zelené infrastruktury prostřednictvím zvyšování povědomí a nástroje TreeCheck App. Mezi další aktivity patří také vzdělávací aktivity, jako jsou přednášky, kulaté stoly nebo workshopy, přenos znalostí a násobení výsledků projektu, sledování a hodnocení přínosů projektu a realizace komunikační strategie a šíření projektů.

Očekává se, že tyto činnosti dosáhnou hlavního cíle a cílů a povedou k většímu dodržování a prosazování evropské strategie pro přizpůsobení se změně klimatu ve městech prostřednictvím navrhování a provádění konkrétních kroků řízení, nových nástrojů pro osoby s rozhodovací pravomocí a odborníky s cílem posílit provádění, plánování a řízení městské zelené infrastruktury a nástrojů pro posílení zapojení občanů, zvýšení účasti a změněného chování občanů ve středoevropských zemích.