První setkání NPES

První setkání Národní platformy pro ekosystémové služby (NPES) se uskutečnilo dne 4. října 2022 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v sále č. 205. Setkání bylo připraveno v rámci aktivit projektu „Jedna příroda“ (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR). Projekt se zaměřuje na podporu biodiverzity a hodnocení ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000. Setkání NPES pořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

Rámcovým tématem 1. Setkání NPES bylo zejména šíření povědomí o ES – téma zvolené mj. na základě výstupů z přípravných konzultací s klíčovými aktéry (rozhovory i semináře). Přestože je koncept ES ve vědecké sféře poměrně etablovaný, zejména v návaznosti na mezinárodní hodnocení a vědeckovýzkumné projekty, jeho využití v praxi je stále omezené. Ke komunikaci a využití konceptu ES v praxi a v rozhodování by měla přispět činnost NPES. Součástí programu bylo představení možných oblastí působení NPES, které zahrnují výměnu informací a sdílení zkušeností z oblasti hodnocení ekosystémových služeb, podporu rozhodování a tvorby politik a strategií, koordinaci zapojení do mezinárodních procesů v oblasti ekosystémových služeb a podporu výzkumných a aplikačních programů.

Závěrečným bodem programu byla společná interaktivní diskuze pomocí online platformy Mentimeter. Účastníci se měli možnost vyjádřit k vybraným otázkám komunikace tématu ES a šíření povědomí. Konkrétně byly součástí diskuze a hlasování následující otázky:

  • Na kterou skupinu ekosystémových služeb (přínosů přírody) by mělo být šíření povědomí nejvíce zaměřeno?
  • Na jaký typ ekosystému by mělo být šíření povědomí o jeho přínosech společnosti nejvíce zaměřeno?
  • Který z představených nástrojů šíření povědomí o ES může mít podle Vás největší dopad v oboru, kterým se zabýváte?
  • Jaké komunikační nástroje / kanály byste použili pro šíření povědomí o ES v oboru, kterým se zabýváte? Případně co se Vám již osvědčilo?
  • Ve které oblasti by měl být kladen největší důraz na zvýšení informovanosti o ES?
  • Vidíte nějaké překážky v šíření informací o ES?