Konsolidovaná vrstva ekosystémů ČR

Konsolidovaná vrstva ekosystémů ČR (KVES ČR) byla vytvořena na náš podnět a koncepční rámec ve spolupráci s AOPK ČR jako mapový podklad pro hodnocení služeb ekosystémů v rámci řešení projektu TA ČR TD010066 Integrované hodnocení ekosystémových služeb v České republice. Konsolidovaná vrstva ekosystémů je založena na kombinaci Vrstvy mapování biotopů (VMB) s ostatními datovými zdroji o území v ČR, zejména ZABAGED (Základní báze geografických dat), DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat), UrbanAtlas, LPIS a CORINE Land Cover. KVES tak umožňuje rozlišení přírodních biotopů od antropogenních (umělých) typů ekosystémů v rozlišení vhodném pro hodnocení ekosystémových služeb. KVES obsahuje 41 základních kategorií ekosystémů ve čtyřech hierarchických úrovních a šesti širších typech ekosystémů. KVES je sestavena pro národní/regionální úroveň hodnocení a v lokálním měřítku lze využít podrobnější či specifičtější datové zdroje. V současnosti tuto datovou vrstvu distribuuje AOPK ČR, jakožto uživatel a spolutvůrce KVES ČR.