Série participativních workshopů „Budoucnost adaptací ve městech ve světle teplotních dopadů změny klimatu“

Na podzim roku 2019 se uskutečnila série participativních workshopů v Ostravě (2.10.2019), Brně (18.10.2019) a v Praze (12.11.2019). Semináře realizoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) ve spolupráci s Magistrátem města Ostrava, Magistrátem města Brna a Magistrátem hlavního města Prahy.

Všech seminářů se dohromady zúčastnilo 82 účastníků (vč. organizátorů) z řad zástupců jednotlivých odborů magistrátu, městských částí, neziskového či soukromého sektoru. Během semináře byl diskutován budoucí územní rozvoj města v souvislosti se zvyšující se intenzitou vln horka a efektu městského tepelného ostrova. Prvním cílem semináře bylo diskutovat vhodnost přírodě blízkých opatření v různých typech zástavby daného města. Druhým cílem bylo vytyčit vizi města pro rok 2050, které je odolné vůči teplotním dopadům změny klimatu. Posledním cílem pak bylo vytvořit časovou osu průběžných cílů a kroků pro dosažení společné vize. Detailní průběh jednotlivých seminářů je popsán v závěrečných zprávách pro každé město.

Semináře byly realizovány v rámci projektu TA ČR ÉTA (TL01000238): Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti. Výstupy ze seminářů budou využity v dalších fázích projektu, zejména pro teplotní modelování a pro tvorbu scénářů zranitelnosti města vůči teplotním extrémům.