Participativní modelování hodnot ekosystémových služeb ve zvláště chráněných územích

Projekt na základě multidisciplinárních přístupů propojujících modelování sociálně-ekologických systémů a participativních metod napomůže řešení společenských konfliktů či podpoří synergie mezi rozvojem a ochranou přírody.

Cílem projektu je na základě participativního modelování a scénářů vytvořit mapu hodnot ekosystémových služeb, které jsou důležité z hlediska přínosů sociálně-ekologických systémů ve zvláště chráněných územích. Projekt vytvoří metodiku hodnocení ekosystémových služeb ve zvláště chráněných územích. Participativní scénáře a modelování budou sloužit jako podpora rozhodování ve zvláště chráněných územích. Projekt zlepší znalosti o rozsahu a kvalitě ekosystémových služeb poskytovaných společnosti a postojích jednotlivých aktérů k hodnotám ekosystémů. Budoucí vývoj ekosystémových služeb bude modelován na základě participativních scénářů, s cílem identifikacé konfliktů a synergií ochrany přírody, což podpoří rozhodování v ochraně přírody ve střednědobém časovém horizontu.

Projekt je podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Doba trvání projektu: 3/2018 - 6/2021.