Bottom-Up Climate Adaptation Strategies Towards a Sustainable Europe (BASE)

Evropský projekt BASE (Bottom-Up Climate Adaptation Strategies for a Sustainable Europe) je zaměřen na výzkum adaptačních opatření na změnu klimatu a jejich začlenění do místních politik a plánovacích procesů. Projekt probíhá v letech 2012–2016 ve spolupráci čtrnácti partnerských evropských institucí a univerzit. Partnerem za Českou republiku je CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, Oddělení společenského rozměru globální změny.

Projekt BASE vychází z předpokladu, že klimatická změna může v Evropě přinášet ekologické, ekonomické i společenské změny, kterým může být částečně předcházeno adaptačními opatřeními, pečlivě plánovanými na základě aktuálních vědeckých poznatků. Zavedení těchto opatření může být pro společnost velmi přínosné a vytvářet nové příležitosti pro ekonomický rozvoj, současně však čelí nejistotám spojeným s účinností opatření a nedostatkem znalostí konkrétních místních adaptačních potřeb.

Cílem projektu BASE je sdílet zkušenosti v oblasti adaptací na změnu klimatu v rámci EU, vhodných přístupů a metodik k hodnocení adaptačních opatření a usnadnit vytváření a přijímání udržitelných adaptačních opatření na všech úrovních. Ke splnění tohoto cíle projekt využívá jako základního nástroje případových studií, které odrážejí různé podmínky v evropských zemích. Případové studie se tak věnují zhodnocení adaptačních potřeb a navržení adaptačních opatření v jednotlivých oblastech, jako je zemědělství a lesnictví, vodní hospodářství, zdraví obyvatel či ochrana přírody. CzechGlobe jako partner projektu zpracovává čtyři případové studie, zaměřené na problematiku dopadů změny klimatu na zemědělství (chmelařství a vinařství), adaptace ve městech (Praha) a chráněných územích (UNESCO Biosférická rezervace Šumava).

Oficiální web projektu