Integrovaný LIFE Jedna příroda

Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005)

V roce 2019 byl zahájen rozsáhlý projekt LIFE-IP: N2K Revisited zvaný Jedna příroda, který se zaměřuje na Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020 (PAF), který stanovuje prioritní opatření plynoucí ze směrnice 92/43/EHS „o stanovištích“ a směrnice 2009/147/ES „o ptácích“, tedy základních evropských předpisů v ochraně přírody.

Projekt je koordinován Ministerstvem životního prostředí a podílí se na něm Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, stejně jako akademické instituce – Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Biologické centrum AV ČR (SoWa BC AV ČR).

V rozsáhlém osmiletém projektu s celkovým rozpočtem téměř 500 milionů korun budeme přispívat v oblasti hodnocení společenských přínosů soustavy Natura 2000, specificky rozvoje nástrojů využívajících ekosystémových služeb jakožto konceptu pro analýzu hodnoty soustavy Natura 2000 pro společnost a komunikaci přínosů různým aktérům a uživatelům. Součástí projektu je rozsáhlé zapojení aktérů potenciálně zainteresovaných na ekosystémových službách přírodního prostředí jak na národní úrovni, tak v případových studiích (veřejné správy, místní samosprávy, výzkumných organizací, vlastníků a uživatelů pozemků, podniků, profesních organizací, neziskového sektoru a dalších).

Očekávané výstupy zahrnují rozvinuté nástroje pro hodnocení přínosů soustavy Natura 2000 v kontextu okolní krajiny i fenoménů biodiverzity, které Natura 2000 uchovává. Tyto nástroje budou přístupné celé řadě uživatelů a podpoří efektivní péči o naše přírodní bohatství. Mimo jiné vznikne Národní platforma pro ekosystémové služby (NPES) jakožto místo pro interakci různých aktérů ovlivňujících přínosy soustavy Natura 2000 a přírody v Česku obecně. Projekt je významný z hlediska začlenění hodnocení přínosů přírody a ekosystémových služeb do rozhodování v ochraně přírody.